Privacy Statement

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met deze gegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 januari 2020.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:   

www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl
Postbus 8, 8330 AA
Steenwijk 

Activiteiten Kennis Netwerk Steenwijkerland           
Kennis Netwerk Steenwijkerland organiseert algemene bijeenkomsten en bijeenkomsten voor aparte disciplines. Deze disciplines zijn onderverdeeld in verschillende contactgroepen, zoals:
– contactgroep Personeel & Organisatie
– contactgroep Jonge Ondernemers
– starterscyclus voor startende en net gestarte ondernemers


Persoonsgegevens     
Kennis Netwerk Steenwijkerland verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan haar activiteiten, van haar partners en van degenen met wie zij overeenkomsten aan gaat.

Kennis Netwerk Steenwijkerlandverwerkt en registreert de volgende persoonsgegevens:

  • Bedrijfsgegevens;
  • NAW-gegevens;
  • E-mailadressen;
  • Telefoonnummers;
  • BTW-nummer;
  • KvK-nummer

Doeleinden en grondslag
Kennis Netwerk Steenwijkerlandregistreert en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van haar activiteiten, zoals:

  • het verzenden van nieuwsbrieven;
  • om u te kunnen bellen of e-mailen;
  • om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening;
  • om goederen en diensten bij u af te leveren of van u te ontvangen.

Kennis Netwerk Steenwijkerland verwerkt en registreert voorts persoonsgegevens indien dat nodig mocht zijn om uitvoering te geven aan een wettelijke regeling.             

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverleningkan Kennis Netwerk Steenwijkerlandpersoonsgegevens uitwisselen. Kennis Netwerk Steenwijkerlandkan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Indien Kennis Netwerk Steenwijkerlandgebruik maakt van derden, zal DossierDoctors deze derden schriftelijk de verplichtingen opleggen die voortvloeien uit de privacywetgeving. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneerKennis Netwerk Steenwijkerlandaan een wettelijke verplichting moet voldoen. Kennis Netwerk Steenwijkerlandzal uw gegevens niet verstrekken voorcommerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 
Kennis Netwerk Steenwijkerlandzal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Kennis Netwerk Steenwijkerlandpassende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen.  

Profiling
Kennis Netwerk Steenwijkerland doet niet aan profilering. 


Cookies
Kennis Netwerk Steenwijkerlandgebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken op haar website 

Uw rechten
U heeft het recht om Kennis Netwerk Steenwijkerlandeen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Inzage vindt in beginsel plaats bij ons op kantoor, tenzij u verzoekt om toezending van de gegevens.Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. 

Ook kunt u Kennis Netwerk Steenwijkerlandverzoeken om overdracht van uw persoonsgegevensof kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Kennis Netwerk Steenwijkerland           
Postbus 8

8330 AA  Steenwijk       

Klacht over privacy     
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kennis Netwerk Steenwijkerland, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 januari 2020.

Kennis Netwerk Steenwijkerland kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.